To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
M?odzie?owe Forum Chrze?cija?skie

Modlitwa - Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia

czArny - 16-08-2005, 13:01
Temat postu: Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
Jezusa Mi?osiernego ukazanego na obrazie, s. Faustyna ujrza?a pewnego wieczoru w swej celi. Tak o tym pisze: Ujrza?am Jezusa ubranego w bia?? tunik?, z jedn? r?k? uniesion? do b?ogos?awie?stwa, a drug? dotykaj?c? szat na piersiach. Z rozchylonej tuniki wychodzi?y dwa promienie – jeden czerwony, drugi bia?y. Patrza?am na Pana w milczeniu, z obaw?, a jednocze?nie z wielk? rado?ci?. Jezus powiedzia? mi: „Namaluj obraz tego, co widzisz, z napisem „Jezu, ufam Tobie”. Pragn? aby czczono ten obraz najpierw w waszej kaplicy, a potem na ca?ym ?wiecie”

Na pro?b? s. Faustyny Jezus wyja?nia, co znacz? te dwa promienie: „Oznaczaj? krew i wod? – blady promie? oznacza wod?, która usprawiedliwia dusze; czerwony oznacza krew, która jest ?yciem dusz. Te dwa promienie wysz?y z wn?trzno?ci mi?osierdzia mojego, kiedy konaj?ce serce moje zosta?o otwarte w?óczni? na krzy?u. Te promienie os?aniaj? dusze przed zagniewaniem mego Ojca. Szcz??liwy, kto w ich cieniu ?y? b?dzie, gdy? r?ka sprawiedliwego Boga go nie dosi?gnie. Pragn?, a?eby pierwsza niedziela po Wielkanocy by?a ?wi?tem Mi?osierdzia.”

JAK ODMAWIA? KORONK? DO MI?OSIERDZIA BO?EGO?
Jezus powiedzia? siostrze Faustynie:
Odmawiaj na ró?a?cu t? modlitw? w nast?puj?cy sposób:
Najpierw odmówisz: Ojcze Nasz, Zdrowa? Maryjo, Wierz? w Boga.
Potem na du?ych paciorkach b?dziesz mówi? nast?puj?ce s?owa:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruj? Ci Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przeb?aganie za grzechy nasze i ca?ego ?wiata.
Na ma?ych paciorkach b?dziesz mówi?:
Dla Jego bolesnej m?ki, miej mi?osierdzie dla nas i ca?ego ?wiata.
Na koniec powiesz trzy razy: ?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny, zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem.

Jezus powierza nast?pnie s. Faustynie, jak wielk? moc ma podyktowana przez Niego modlitwa:
„Moje Mi?osierdzie os?oni dusze, które b?d? odmawia? t? koronk? podczas swego ?ycia, a zw?aszcza w godzin? ?mierci. Moja córko, zach?caj dusze do odmawiania tej koronki, któr? Ci poda?em. Podoba mi si? da? im wszystko, o cokolwiek mnie poprosz? w tej modlitwie.
Je?li zatwardziali grzesznicy b?d? j? odmawia?, odnajd? pokój duszy, a godzina ich ?mierci b?dzie s?odka. Napisz to dla dusz strapionych: je?li dusza zobaczy swe grzechy i zwa?y ich ci??ar, je?li zobaczy na w?asne oczy ca?? otch?a? n?dzy, w której jest zanurzona, niech nie traci nadziei, ale niech rzuci si? z ufno?ci? w ramiona mego Mi?osierdzia jak dziecko w ramiona swej matki.”

osobi?ciebardzo lubie sie modlic koronka i co ciekawe, zawsze smieszylo mnie modlenie sie przy radiu czy tv... jednak gdy puszczam sobie lednicka koronke... serce samo chce sie modli?!! :-D
jesli kto mialby ochote posluchac to tu link daje: Koronka do Bo?ego mi?osierdzia

iduodu - 16-08-2005, 13:11

i nie zapominajmy o godz. 15.
Shoora - 16-08-2005, 13:12

iduodu,co oznacza godzina 15?
czArny - 16-08-2005, 13:18

pozwole sobie odpowiedziec

O trzeciej godzinie - powiedzia? Pan Jezus do s. Faustyny w pa?dzierniku 1937 roku w Krakowie - b?agaj Mojego mi?osierdzia szczególnie dla grzeszników i cho? przez krótki moment zag??biaj si? w Mojej m?ce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego mi?osierdzia dla ?wiata ca?ego (Dz. 1320). Taka jest historia powstania tej formy kultu Mi?osierdzia Bo?ego. Kilka miesi?cy pó?niej Pan Jezus powtórzy? to ??danie okre?laj?c cel jej ustanowienia, obietnice zwi?zane z praktykowaniem modlitwy w tej godzinie oraz sposoby jej obchodzenia.
Godzina Mi?osierdzia jest form? kultu, w której czcimy moment konania Jezusa na krzy?u (15.00), kiedy to sta?a si? ?aska dla ?wiata ca?ego - mi?osierdzie zwyci??y?o sprawiedliwo?? (Dz. 1572). Nie chodzi tutaj o godzin? zegarow? - 60 minut modlitwy - ale o modlitw? w momencie, gdy zegar bije trzeci? godzin? (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii. T? form? kultu Mi?osierdzia Bo?ego mo?na praktykowa? nie tylko w Wielki Pi?tek, czy w ka?dy pi?tek, ale codziennie. Jest to czas uprzywilejowany w nabo?e?stwie do Mi?osierdzia Bo?ego.

voska - 16-08-2005, 13:20

Godzina 15 jest Godzin? Mi?osierdzia. Wtedy w ko?cio?ach odmawiana jest koronka.
Shoora - 16-08-2005, 15:54

Dzi?kuj? za wyja?nienia.
zosia - 08-10-2005, 11:48

O, Mi?osierdzia!

O, Mi?osierdzia, mi?osierdzia Panie...
Twojego ludu niech Ci? n?dza wzruszy!
O, Dobry Jezu przyjmij to b?aganie,
które do Ciebie p?ynie z g??bi duszy

?wiat taki biedny, bo nie kocha Ciebie,
bo Ciebie nie zna w tajnikach mi?o?ci,
nie chce Ci? widzie? w Nadanielskim Chlebie,
wiec Mi?osierdziem zlecz jego ciemno?ci.

O, mi?osierdzia dla dusz, które gin?
z dala od Ciebie na bezdro?ach ?wiata;
dla nich Twe Rany Krwi? najdro?sz? p?yn?,
dla nich cier? ostry czo?o Twe oplata...

Zguby ich nie chcesz Mi?osierny Panie_
Ty? umrze? raczy?, aby wiecznie ?y?y.
Przez M?k? Twoja, przez Twej Krwi wylanie
spraw, by do Ciebie skruszone wróci?y!..

Daj im odpocz?? pod cieniem o?tarza,
mdlej?ce si?y pokrzep ?aski ros?;
chorzy niech w Tobie znajd? lekarza,
wszyscy przy Tobie niech ulg? odnios?,

O, mi?osierdzia!
Przez Matki Twojej wszechw?adn? przyczyn?
rzu? nam Twej ?aski o?ywcze promienie-
i Mi?osierdzia przyspieszaj godzin?-
i wszystkim Jezu wszystkim daj zbawienie.


?w. Siostra Faustyna

Zygmunt - 22-11-2005, 23:48

voska napisał/a:
Godzina 15 jest Godzin? Mi?osierdzia. Wtedy w ko?cio?ach odmawiana jest koronka.


Ja odmawiam Koronke rano, po pietnastej i zasypiam tez modlac sie na Koronce do Milosierdzia Bozego.

Wielka laska jest dla duszy modlenie sie na tej Koroneczce.

Pozdrawiam :-D

parsylioo - 05-02-2006, 11:34

ja odmawi? koroneczk? zazwyczaj oko?o godziny 16:45 (przed Msz? ?w wieczorn?) przed obrazem Jezusa Mi?osiernego w o?tarzu bocznym, niezwyk?ego ciep?a na duszy doznaje, wielka przyjemno??...
Zygmunt - 07-02-2006, 02:02

parsylioo napisał/a:
ja odmawi? koroneczk? zazwyczaj oko?o godziny 16:45 (przed Msz? ?w wieczorn?) przed obrazem Jezusa Mi?osiernego w o?tarzu bocznym, niezwyk?ego ciep?a na duszy doznaje, wielka przyjemno??...


Bogu niech beda dzieki za to.

Pozdrawiam :-D

parsylioo - 10-02-2006, 10:47

Ja Ciebie Zygmunt równie? :)
mcfunthomas - 12-05-2007, 00:41

W?o?? troszk? kij w mrowisko - SORKI ;)

Czytaj?c poni?sz? modlitw?:
Cytat:
JAK ODMAWIA? KORONK? DO MI?OSIERDZIA BO?EGO?
Jezus powiedzia? siostrze Faustynie:
Odmawiaj na ró?a?cu t? modlitw? w nast?puj?cy sposób:
Najpierw odmówisz: Ojcze Nasz, Zdrowa? Maryjo, Wierz? w Boga.
Potem na du?ych paciorkach b?dziesz mówi? nast?puj?ce s?owa:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruj? Ci Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przeb?aganie za grzechy nasze i ca?ego ?wiata.
Na ma?ych paciorkach b?dziesz mówi?:
Dla Jego bolesnej m?ki, miej mi?osierdzie dla nas i ca?ego ?wiata.
Na koniec powiesz trzy razy: ?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny, zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem.

mam pytanie [??cznie z teologami "przeciwnikami", wszelkiej ma?ci i wyznania, w??czaj?c tu i katolickich] jak si? ma wyt?uszczona przeze mnie cz??? modlitwy do Biblii NT.
No bo QRCZE...jakim prawem [nie podnosz? tu g?osu, tylko pytam spokojnie ;) ] i w ogóle W jaki sposób jeste?my w stanie ofiarowa? Bogu-Ojcu Jezusa za grzechy ?wiata? Przecie? to zrobi? sam JEZUS i to 2000 lat temu. Dokona?o si? to raz i JEZUS siedzi teraz po prawicy OJCA. Dla mnie to wchodzenie w rol? kap?ana i sk?adanie ofiary z ARCYKAP?ANA. A to ju? jest inna Ewangelia (patrz list do Hebrajczyków + pocz?tek listu do Galatów o innej Ewangelii).

Pewien nieprzeci?tny-wykszta?cony ksi?dz, znany swego czasu w ?rodowisku ODNOWY W DUCHU w Polsce (teraz mo?e tez znany, ale tego nie wiem - nie mam kontaktu) by? za?enowany uznaniem objawie? s.Faustynie za objawienia Bo?ego pochodzenia, ze wzgl?du na sprzeczno?ci z Bibli?.
KRK uznaj?c objawienia oficjalnie wypowiedzia? si?, ?e s.Faustyna mia?a objawienia zarówno Z?ego [SZATANA] jak i Jezusa (dowody s? w sumie i w "Dzienniczku"). Ja osobi?cie zgadzam si? z teologami przeciwnymi w 100% bosko?ci objawie?. To nie umniejsza faktowi, ?e cz??? wypowiedzi OSOBY UKAZUJ?CEJ SI? jest zgodna z prawd? biblijn?.


Prosz? o nietraktowanie mnie w :krzeslem: sposób... ;)PAXIOR

ruta - 12-05-2007, 00:48

Do tego ch?opie trzeba dorosn??, jak doro?niesz to zrozumiesz o co chodzi. [przepraszam ty nie jeste? ch?opem jeste? matematykiem podobnie do mojego syna fizyk- matematyk hehe]
mcfunthomas - 12-05-2007, 01:07

ruta napisał/a:
Do tego ch?opie trzeba dorosn??, jak doro?niesz to zrozumiesz o co chodzi. [przepraszam ty nie jeste? ch?opem jeste? matematykiem podobnie do mojego syna fizyk- matematyk hehe]

:woow:
No to wol? nie dorasta?... Po to by czarne nazywa? bia?ym a bia?e czarnym? Wykr?ca? proste drogi Pa?skie... Szatana nazywa? Bogiem i odwrotnie... ? Nie nie nie. Ja tak nie chc? dorasta?. Prosz? wybaczy?, to nie dla mnie. :D

Poza tym - co mo?e i zauwa?y?a? - to nie jest TYLKO moje prywatne zdanie i nie oparte TYLKO na umy?le. Lecz równie? na w?asnych i cudzych do?wiadczeniach w dziale EGZORCYZMóW i MODLITW O UWOLNIENIE. Prosz? pochopnie wi?c mnie nie ocenia?. Nie jestem tylko matematykiem. O sobie napisa?em tu na :forumch: tylko cz???, fragment ?yciorysu. ;)


PAXIOR

zosia - 12-05-2007, 08:39

mcfunthomas napisał/a:
No bo QRCZE...jakim prawem [nie podnosz? tu g?osu, tylko pytam spokojnie ;) ] i w ogóle W jaki sposób jeste?my w stanie ofiarowa? Bogu-Ojcu Jezusa za grzechy ?wiata? Przecie? to zrobi? sam JEZUS i to 2000 lat temu. Dokona?o si? to raz i JEZUS siedzi teraz po prawicy OJCA.

To jest skrót my?lowy.
"Ofiaruj? Ci Cia?o, Krew, Dusz? i Bóstwo..." nale?y pojmowa? jako powo?anie si? na ofiar? Jezusa.
Jesli o co? prosisz kogo?, np. w podaniu, to uzasadniasz swoj? pro?b?, motywujesz j? jakimi? zdarzeniami, aby uzyska? to, o co prosisz.
W Koronce prosimy o Mi?osierdzie dla grzeszników - w tym i siebie. Na co mo?e si? powo?a? grzesznik? Na ofiar? Jezusa! Na Jego Krew, która by?a odp?at? Sprawiedliwo?ci Bo?ej za nasze grzechy. Na Jego Cia?o, które nas jednoczy w Chrystusie, na Jego pozycj? we Wszech?wiecie - Bóstwo, na Jego czysto?? idealn? - Dusz?.
Chrystus powiedzia? o sobie, ?e jest naszym jedynym po?rednikiem u Ojca. Na kogó? wi?c powo?ywa? si? mamy przed Trybuna?em Sprawiedliwo?ci Bo?ej?
Przecie? za grzech jest ?mier?. Jedynym naszym atutem jest Mi?osierdzie Bo?e i Chrystus, który jest Jego r?kojmi?.
Co do objawie? s. Faustyny - jest prawd?, ?e i szatan mia? do niej dost?p. To on nakaza? jej spali? swój pierwszy dzienniczek. To czym obecnie dysponujemy - to odtworzona przez s. Faustyn? z pami?ci kopia pierwszej wersji.
Przecie? do Chrystusa na pustyni tak?e mia? dost?p szatan, ale Chrystus z tej próby wyszed? zwyci?sko, a s. Faustyna by?a cz?owiekiem i uleg?a.
Najlepszym sprawdzianem tej modlitwy jest jej skuteczno?? - ja dozna?am wiele razy Mi?osierdzia Bo?ego w sprawach po ludzku nierozwi?zywalnych.
Dlatego przedk?adam Koronk? nad ró?aniec do Matki Bo?ej, bo jest on bli?szy Biblii i s?owom Jezusa.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group